Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.
TNJ NEWS
Trang chủ>> Tin tức sự kiện &

news

  HiTec ánh sáng thông qua năm 2012 báo cáo CE và RoHs
  HiTec ánh sáng thông qua năm 2012 báo cáo CE và RoHs 2016-05-11

  13h tháng 2, năm 2012, chúng tôi đã thông qua kiểm toán CE và RoHs báo cáo. CE và RoHs là lãnh đạo toàn cầu và sáng tạo trong dịch vụ kiểm tra, xác minh, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. 13h tháng 2, năm 2012, chúng tôi đã thông qua kiểm toán CE và R... Nhiều hơn>>

  Các yêu cầu cao đối với nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu
  Các yêu cầu cao đối với nguyên liệu nguyên liệu nguyên liệu 2016-05-11

  13h tháng 2, năm 2012, chúng tôi đã thông qua kiểm toán CE và RoHs báo cáo. CE và RoHs là lãnh đạo toàn cầu và sáng tạo trong dịch vụ kiểm tra, xác minh, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. 13h tháng 2, năm 2012, chúng tôi đã thông qua kiểm toán CE và R... Nhiều hơn>>

  HiTec ánh sáng thông qua năm 2012 báo cáo CE và RoHs
  HiTec ánh sáng thông qua năm 2012 báo cáo CE và RoHs 2016-05-11

  13h tháng 2, năm 2012, chúng tôi đã thông qua kiểm toán CE và RoHs báo cáo. CE và RoHs là lãnh đạo toàn cầu và sáng tạo trong dịch vụ kiểm tra, xác minh, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. 13h tháng 2, năm 2012, chúng tôi đã thông qua kiểm toán CE và R... Nhiều hơn>>

  HiTec ánh sáng thông qua năm 2012 báo cáo CE và RoHs
  HiTec ánh sáng thông qua năm 2012 báo cáo CE và RoHs 2016-05-11

  13h tháng 2, năm 2012, chúng tôi đã thông qua kiểm toán CE và RoHs báo cáo. CE và RoHs là lãnh đạo toàn cầu và sáng tạo trong dịch vụ kiểm tra, xác minh, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. 13h tháng 2, năm 2012, chúng tôi đã thông qua kiểm toán CE và R... Nhiều hơn>>

  HiTec ánh sáng thông qua năm 2012 báo cáo CE và RoHs
  HiTec ánh sáng thông qua năm 2012 báo cáo CE và RoHs 2016-05-11

  13h tháng 2, năm 2012, chúng tôi đã thông qua kiểm toán CE và RoHs báo cáo. CE và RoHs là lãnh đạo toàn cầu và sáng tạo trong dịch vụ kiểm tra, xác minh, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. 13h tháng 2, năm 2012, chúng tôi đã thông qua kiểm toán CE và R... Nhiều hơn>>

  HiTec ánh sáng thông qua năm 2012 báo cáo CE và RoHs
  HiTec ánh sáng thông qua năm 2012 báo cáo CE và RoHs 2016-05-11

  13h tháng 2, năm 2012, chúng tôi đã thông qua kiểm toán CE và RoHs báo cáo. CE và RoHs là lãnh đạo toàn cầu và sáng tạo trong dịch vụ kiểm tra, xác minh, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. 13h tháng 2, năm 2012, chúng tôi đã thông qua kiểm toán CE và R... Nhiều hơn>>